Tổng Quan Tính Năng

Thống kê
Chi tiết

và đầy đủ cho từng mặt hàng, khách hàng...

Luôn đưa ra báo cáo chính xác và kịp thời, là tiền đề cho những quyết định sáng suốt trong kinh doanh của bạn

Câp nhật theo thời gian thực

Thống kê chi tiết đến từng sản phẩm

Tự thông báo tồn kho, hàng cận hạn sử dụng